Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu COMPLEX S.A. wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 2.040.000 zł tj. 0,08 zł na jedną akcję, obejmującą część zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2011 podejmie Walne Zgromadzenie COMPLEX S.A.