Zarząd COMPLEX informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w
dniu 16 kwietnia 2012 roku działając na podstawie art. 26 pkt. 8
Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki COMPLEX z dnia 19 marca 2012 roku przyjęła tekst
jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego
raportu.

[Dowiedz się więcej]