Zarząd COMPLEX S.A. (Spółka) informuje o nabyciu
przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia
pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych (Program Pracowniczy).

Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż wykonując uchwałę nr 25 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody
na skup akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu
zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią
powiązanych oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Spółki uchwałą z
dnia 4 lipca 2011 roku „Regulaminu nabywania akcji własnych COMPLEX S.A.
w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią
powiązanych”, w dniach 18 i 19 kwietnia 2012 roku podczas sesji
giełdowych Spółka nabyła łącznie 13.500 sztuk akcji własnych o łącznej
wartości nominalnej 27.000,00 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,0529 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0529 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena
nabycia akcji wynosiła 1,74 zł.

Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie 93.100 sztuk akcji
własnych uprawniających do 93.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje
własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 0,3651 %
kapitału zakładowego Spółki oraz 0,3651 % ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 7 lipca 2011 roku i odbywa się w
trybie i na zasadach określonych w ww. Regulaminie. Skup będzie
prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 roku. W ramach
realizacji Programu Pracowniczego skupu akcji własnych, Spółka może
nabyć nie więcej niż 500.000 sztuk akcji.