Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 11
czerwca 2012 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi, Al.
Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej COMPLEX

i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok oraz
rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia
członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
2011 roku.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji,

z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.

14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2011 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 rok i podjęcie uchwały

w przedmiocie podziału zysku za 2011 rok.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

[Dowiedz się więcej]