Zarząd
COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2012 roku COMPLEX S.A. oraz
dziewięć spółek Grupy Kapitałowej COMPLEX tj. COMPLEX IQ sp. z o.o.,
PREMIUM TECHNIK POLSKA sp. z o.o., COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS sp. z
o.o., Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CALMA S.A., QUINTO sp. z
o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „METALZBYT” sp. z o.o.,
Zakłady Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., Hertz Polska sp. z o.o., Kenner
Polska sp. z o.o., podpisało Umowę Wieloproduktową z ING Bank Śląski
S.A. z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 73/75 (dalej: Bank).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową COMPLEX, a
Bankiem i jego podmiotami zależnymi w okresie od daty publikacji
poprzedniego raportu dotyczącego umów z tym podmiotem (raport bieżący nr
24/2011 z dnia 21 lipca 2011 r.) wyniosła 28,9 mln zł, przez co
przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umową o największej wartości jest Umowa Wieloproduktowa z dnia 10 maja
2012 roku. Przedmiotem Umowy jest udzielenie w/w spółkom Grupy
Kapitałowej COMPLEX odnawialnego limitu kredytowego w łącznej wysokości
24.000.000,00 zł. W ramach udzielonego limitu kredytowego wyznaczone
zostały sublimity dla każdej spółki Grupy. Limit kredytowy został
udzielony na okres od dnia 10 maja 2012 roku do dnia 9 sierpnia 2013
roku. Powyższa Umowa zastępuje m.in. umowę podpisaną przez Emitenta z
Bankiem w dniu 20 lipca 2011 roku wraz z późniejszymi aneksami.

Strony Umowy ustaliły zabezpieczenie wierzytelności wynikających z limitu kredytowego w następującej formie:

a) hipoteki łącznej umownej do kwoty 24.000.000,00 zł na
nieruchomościach położonych w Gnieźnie przy Placu 21 Stycznia, będących
własnością International Bussines Services Polska Sp. z o.o., objętej
księgami wieczystymi KW nr PO1G/00029876/5 i KW nr PO1G/00000597/6
prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie, wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej;

b) hipoteki umownej do kwoty 24.000.000,00 zł na nieruchomościach
położonych w Łodzi ul. Nery 4A, będącej własnością COMPLEX S.A., objętej
księgą wieczystą KW nr LD1M/00237167/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi;

c) hipoteki umownej do kwoty 24.000.000,00 zł na przysługującym COMPLEX
S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem
własności znajdującego się na niej budynku, położonej w miejscowości
Niewidów-Mącznik, objętej księgą wieczystą KW nr PT1T/00062438/0.
Prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej;

d) hipoteki łącznej umownej do kwoty 24.000.000,00 zł na przysługującym
COMPLEX S.A. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków, położonych w
Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, objętych księgami wieczystymi KW nr
LD1M/00142892/0, KW nr LD1M/00119673/9, KW nr LD1M/00144280/1, KW nr
LD1M/00124204/9, KW nr LD1M/00162783/9, KW nr LD1M/00146225/2, KW nr
LD1M/00163511/9, KW nr LD1M/00104514/9 oraz na ½ udziału w prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej KW nr
LD1M/00167417/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

e) hipoteki łącznej umownej do kwoty 24.000.000,00 zł na przysługującym
spółce Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CALMA S.A. prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności
znajdującego się na niej budynku, położonej w miejscowości Goleszów oraz
Kozakowice Górne, objętej księgą wieczystą KW nr BB1C/00025731/2,
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej;

f) hipoteki umownej do kwoty 24.000.000,00 zł na przysługującym spółce
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „METALZBYT” sp. z o.o. prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności
znajdujących się na niej budynków, położonej w Będzinie, ul. Bory,
objętej księgą wieczystą KW nr KA1B/00007143/6, prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Będzinie, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

g) hipoteki umownej łącznej do kwoty 24.000.000,00 zł na przysługującym
spółce QUINTO sp. z o.o., prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonych w
Radzionkowie, objętych księgami wieczystymi KW nr GL1T/00042806/5, KW nr
GL1T/00043516/2, KW nr GL1T/00043517/9, KW nr GL1T/00040387/7
prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach oraz na 1/5 udziału
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej KW nr
GL1T/00039927/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

h) zastawów rejestrowych na zapasach towarów magazynowych o wartości
minimalnej 7.500.000,00 zł będących własnością w/w spółek Grupy
Kapitałowej COMPLEX wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej;

i) cesja wierzytelności (z monitoringiem, niepotwierdzonej)
przysługującej w/w spółkom Grupy Kapitałowej COMPLEX od kontrahentów o
wartości co najmniej 4.600.000,00 zł; środki z cesji będą wpływały na
wyodrębniony rachunek cesyjny;

j) pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich
rachunkach otwartych prowadzonych przez Bank na rzecz w/w spółek Grupy
Kapitałowej COMPLEX;

Zawarcie umowy wiąże się uzyskaniem niższej marży od kredytów
udzielonych poszczególnym spółkom przez Bank. Umowa daje jednocześnie
możliwość bardziej elastycznego wykorzystywania limitów kredytowych
postawionych do dyspozycji kredytobiorców.

Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających
od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień
dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości
tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.