WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 697 39 809 8 311 10 017
II. Koszt własny sprzedaży 23 041 27 498 5 519 6 919
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 356 1 423 564 358
IV. Zysk (strata) brutto 1 451 1 618 348 407
V. Zysk (strata) netto 1 223 1 283 293 323
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,05 0,05 0,01 0,01
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 558) 9 209 (1 810) 2 317
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 507 (11 938) 600 (3 004)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 112 1 403 1 464 353
X. Aktywa razem 189 399 190 246 45 511 43 073
XI. Zobowiązania razem 103 240 103 861 24 808 23 515
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 80 803 79 951 19 416 18 102
XIII. Kapitał własny 86 160 86 385 20 704 19 558
XIV. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 12 255 11 547
XV. Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
XVI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,33 3,35 0,80 0,76
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 036 26 344 3 362 6 629
XVIII. Koszt własny sprzedaży 11 529 18 346 2 761 4 616
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (488) 1 532 (117) 385
XX. Zysk (strata) brutto (96) 1 931 (23) 486
XXI. Zysk (strata) netto (326) 1 759 (78) 443
XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,01) 0,07 (0,00) 0,02
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 274) 2 060 (1 263) 518
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 484) (9 812) (355) (2 469)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 056 6 440 1 451 1 620
XXVI. Aktywa razem 135 126 141 855 32 470 32 117
XXVII. Zobowiązania razem 57 188 63 559 13 742 14 390
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 143 52 415 11 568 11 867
XXIX. Kapitał własny 77 938 78 296 18 728 17 727
XXX. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 12 255 11 547
XXXI. Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
XXXII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,06 3,07 0,73 0,70

Dane dotyczące skonsolidowanego i

jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów w kolumnie dane za 1

kwartał 2011 r. zawierają dane na dzień 31.12.2011 a nie na 31.03.2012

[Dowiedz się więcej]