Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych […], Zarząd COMPLEX S.A. (Spółka)
informuje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich
do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych (Program
Pracowniczy).

Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż wykonując uchwałę nr 25 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody
na skup akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu
zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią
powiązanych oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Spółki uchwałą z
dnia 4 lipca 2011 roku „Regulaminu nabywania akcji własnych COMPLEX S.A.
w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią
powiązanych”, w dniach 16 i 17 maja 2012 roku podczas sesji giełdowych
Spółka nabyła łącznie 4.000 sztuk akcji własnych o łącznej wartości
nominalnej 8.000,00 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,0157 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0157 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena
nabycia akcji wynosiła 1,51 zł.

Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie 102.600 sztuk akcji
własnych uprawniających do 102.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje
własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 0,4024 %
kapitału zakładowego Spółki oraz 0,4024 % ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 7 lipca 2011 roku i odbywa się w
trybie i na zasadach określonych w ww. Regulaminie. Skup będzie
prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 roku. W ramach
realizacji Programu Pracowniczego skupu akcji własnych, Spółka może
nabyć nie więcej niż 500.000 sztuk akcji.