Zarząd
COMPLEX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu COMPLEX S.A., które odbyło się 12 maja 2011 roku.
Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na ZWZ byli:

Pan Michał Nowacki posiadający 20.038.417 głosów stanowiących 93,80 %
głosów na tym zgromadzeniu oraz 78,58 % ogólnej liczby głosów.

Pani Katarzyna Nowacka posiadająca 1.277.600 głosów stanowiących 5,98 %
głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,01 % ogólnej liczby głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przysługiwało łącznie 21.363.872 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi
25.500.000.