COMPREMUM podsumowuje rok 2021: rekordowe przychody, zwielokrotniony potencjał biznesowy na kolejne lata

Compremum S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2021. Miniony rok był nie tylko czasem budowy transparentnej struktury holdingowej i intensywnej pracy w ramach dotychczasowej działalności, ale również przełomowym okresem w zakresie nowych segmentów biznesowych – przemysłu kolejowego i OZE (farmy PV, fabryka ogniw Li-Ion i magazyny energii). Finalnym akcentem transformacji Grupy oraz skokowego wzrostu potencjału biznesowego była symboliczna zmiana nazwy.

Rok 2021 zapisał się jako historyczny dla Grupy Compremum z uwagi na przekroczenie progu 200 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży. Pozwoliło to na wypracowanie 26 mln zł zysku netto i utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych. Zwiększenie przez Grupę przychodów w roku 2021 w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego wynikało między innymi ze zwiększenia przychodów z tytułu działalności segmentu stolarki otworowej, która wygenerowała marżę brutto na sprzedaży równą 11,6% oraz ze zwiększenia przerobów handlowych i kontraktowych z realizowanego przez Grupę kontraktu w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. W roku 2021 przychody wypracowane przez Grupę z w/w projektu wyniosły 153 mln zł.

– Za nami rok intensywnej pracy, realizacji ambitnych wyzwań, ale również kontynuowania reorganizacji części struktur, co zapewnia spójny podział funkcji biznesowych oraz alokacji ryzyk z nimi związanych. Zmiany te nie tylko pozwalają ugruntować pozycję naszych spółek w branży inżynieryjno-budowlanej, kolejowej, OZE czy stolarki otworowej, ale również – co ważne dla akcjonariuszy – zapewnią transparentność wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności. Daje nam to silne podstawy do budowania długoterminowego wzrostu wartości – podkreśla Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Compremum S.A.

Rok 2021 przyniósł odwrócenie wcześniejszych trendów deflacyjnych, z korzystnymi niskimi cenami cen surowców energetycznych i energii, a sytuację zdynamizował kryzys logistyczny poważnie zaburzający łańcuchy dostaw. Grupa Compremum, podobnie jak również inne podmioty gospodarcze, odczuła znaczący wzrost cen zakupu surowców i podstawowych materiałów we wszystkich segmentach działalności, a także niekorzystną sytuację na rynku pracy i zauważalny wzrost wynagrodzeń.

– W obliczu tych wyzwań i zagrożeń kluczowym elementem osiągania celów strategicznych stało się przywiązanie uwagi nie tylko do standardowej identyfikacji i oceny ryzyk, ale także do określenia wzajemnego ich powiązania, jak również monitorowania na bieżąco zachowania dostawców, klientów oraz – co oczywiste – konkurencji. Wykazaliśmy się dużą przezornością, stawiając na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz poprawę procesu ofertowania i budżetowania. Dzięki temu nasz zespół zakupowy zabezpieczył oferty od dostawców na komponenty niezbędne do efektywnej ekonomicznie realizacji kontraktów będących w toku – wskazuje Prezes Fojt.

W roku 2021 Grupa Compremum koncentrowała się na realizacji flagowego projektu – kontraktu GSM-R (łączna wartość 721 mln zł) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach segmentu budownictwa infrastrukturalnego. Kontrakt ten ma istotny wpływ na stabilizację wyników finansowych Grupy, a uzyskane referencje są solidną podstawą do kontynuowania aktywności biznesowej na rynku infrastruktury światłowodowej.

Z kolei w drugiej połowie roku Grupa Compremum zintensyfikowała działania w obszarze energetycznym, zawierając z Durapower Holdings z siedzibą w Singapurze oraz z krakowskim Elmodisem porozumienie w zakresie podjęcia wspólnego uruchomienia produkcji baterii litowo-jonowych na terenie Polski oraz możliwości i zasad zastosowania produktów przy wdrożeniu procesów zarządzania bateriami i energią ze źródeł rozproszonych.

Realizacja tego projektu przez spółkę zależną Faradise S.A. będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój działalności Grupy w branży odnawialnych źródeł energii. W grudniu ubiegłego roku Zarząd Łódzkiej SSE wydał spółce zależnej pozytywną decyzję o wsparciu tej inwestycji, uwzględniającą wartość kosztów kwalifikowanych do kwoty prawie 255 mln zł, co obrazuje skalę przedsięwzięcia – komentuje Prezes Łukasz Fojt.

Warto zauważyć, że w październiku 2021 r. w skład Grupy w segmencie OZE weszła – poprzez dokonaną akwizycję – Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o., która uzyskała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy maksymalnej do 6,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Jednocześnie spółka ta prowadzi postępowanie administracyjne, mające na celu uzyskanie decyzji w zakresie pozwolenia na rozbudowę inwestycji na sąsiadujące nieruchomości do maksymalnej mocy 35 MW.

Również w drugiej połowie 2021 roku Grupa Compremum zawarła pierwsze kontrakty konsorcjalne w segmencie kolejowym – na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX, a kolejne postępowania przetargowe są w toku. Przemysł kolejowy, podobnie jak rynek magazynów energii, to rynki mające wielomiliardowe potencjały sprzedażowe.

W ramach budowania holdingowej struktury Grupy, z przejrzystym podziałem osiąganych wyników i przypisanych ryzyk, segment stolarki otworowej został wydzielony ze spółki-matki do spółki celowej Fabryka Slonawy. Formalnie nastąpiło to z początkiem bieżącego roku, podobnie jak rejestracja zmiany nazwy z Pozbud na Compremum.

Przed nami kolejne wyzwania i plany, jeszcze bardziej ambitne, wymagające jeszcze większej determinacji. Niestety, dochodzi właśnie do kumulacji negatywnych zdarzeń istotnych dla globalnej logistyki, bowiem poza wojną w Ukrainie mamy zaostrzenie polityki Chin wobec COVID-19, narastającą presję inflacyjną i czynniki z nią powiązane. Wiemy jednak, że podołamy dalszemu rozwojowi i konkurowaniu na wymagających rynkach, między innymi dzięki kompetentnym i zaangażowanym pracownikom, tworzącym silne zespoły i zdeterminowane grupy projektowe – podkreśla Prezes Compremum.

 

***

GRUPA COMPREMUM

Compremum S.A. (do 3.01.2022 Pozbud S.A.) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona, zarządzana przez COMPREMUM S.A. Grupa, która prowadzi działalność operacyjną w czterech segmentach:

  • budownictwo teletechniczne (flagowy kontrakt konsorcjalny: budowa sieci światłowodowej dla PKP PL; wartość kontraktu: 721 mln zł),
  • stolarka otworowa (nowoczesny, zautomatyzowany zakład produkcyjny; sprzedaż krajowa i eksportowa z dużą tendencją wzrostową na rynku USA),
  • odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE (Ptaszkowice – 35MW, kolejne projekty w analizie) oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią (partnerstwo z Durapower i Elmodis),
  • przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Compremum można znaleźć pod adresem www.compremum.pl.