PZ CORMAY SA projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący z plikiem 7/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259), przedstawia w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.