Zmiana porządku obrad ZWZ

Raport bieżący z plikiem 8/2012

attachment

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że otrzymał od PZU Asset Management S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący dodania dodatkowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez wybór na jej członka Pana Artura Olszewskiego. Uzasadnieniem dla zmiany porządku obrad jest wzmocnienie składu Rady Nadzorczej, co mają gwarantować kwalifikacje i doświadczenie kandydata, które pozwolą również na prawidłowe sprawowanie tej funkcji .

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i zmian osobowych w jej składzie

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał uwzględniające opisane wyżej zmiany w porządku obrad.