Raport bieżący 11/2012

Zgodnie z § 5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd
PZ CORMAY S.A. (Spółka) informuje, iż dnia 29 czerwca 2012 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozszerzyło skład Rady Nadzorczej do 6
osób i powołało na jej członka Pana Artura Olszewskiego

Informacje na temat nowego członka Rady Nadzorczej Artura Olszewskiego:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
(II nagroda Rektora za pracę magisterską z dziedziny prawa ochrony
środowiska). Ukończył także Podyplomowe Studia Menedżerskie w Kolegium
Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz złożył
egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu
Państwa.

W latach 1996 – 2010 był prezesem zarządu oraz udziałowcem spółki pod
nazwą Akademicki Instytut Naukowy Sp. z o.o.; od 1997 r. jest
wiceprezesem zarządu oraz udziałowcem spółki Util Sp. z o.o.; w latach
2000-2009 r. był wiceprezesem zarządu oraz udziałowcem spółki Arkuszowa
Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., obecnie pełni funkcje Prokurenta w tej
spółce. Od roku 2006 jest współwłaścicielem Elektrowni Biogazowej we
Frankach oraz prezesem i udziałowcem Energia 3000 Sp. z o.o.

W latach 2006 r.- 2011 r. był partnerem kancelarii prawnej ”
Łuczyński i Wspólnicy” sp. kom. Ponadto od 2012r. jest prezesem oraz
udziałowcem „Instytutu Optymalizacji Technologii” Sp. z o.o. Jest
członkiem rady nadzorczej INTEGER S.A oraz członkiem rady nadzorczej
ENERGOINSTAL S.A. W latach 2006-2012 – był członkiem rady nadzorczej
PEP S.A. W okresie 2011r. -2012 pełnił funkcję przewodniczącego rady
nadzorczej PEP S.A Wcześniej zasiadał w następujących radach
nadzorczych:

2007-2009 r. wiceprzewodniczący rady ELZAB S.A.

2008 r.-2009 r. – MAGNA NFI S.A.

2009 r. – V NFI VIKTORIA S.A.

W ocenie Zarządu Spółki nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w
przedsiębiorstwie Spółki.