PZ CORMAY SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW .TOWARÓW I USŁUG 51720 39038 12243 9840
ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7461 6614 1766 1667
ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 6698 5502 1585 1387
ZYSK ( STRATA ) NETTO 7735 5237 1831 1320
CAŁKOWITY DOCHÓD NETTO 7735 5237 1831 1320
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1218 6464 288 1629
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5715 -14284 -1353 -3600
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2426 4729 574 1192
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM -2071 -3091 -490 -779
SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 164232 159660 38540 36148
AKTYWA TRWAŁE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 81716 74215 19176 16803
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ( KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO
2011 )
49182 52297 11542 11840
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 30866 26853 7243 6080
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 18316 25444 4298 5761
KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 115050 107363 26999 24308
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011
)
30562 30562 7172 6919
LICZBA AKCJI (SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 30561977 30561977 30561977 30561977
ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,25 0,18 0,06 0,05
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 3,764 3,513 0,883 0,795
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW .TOWARÓW I USŁUG 22978 19733 5439 4974
ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1369 1626 324 410
ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 1816 1840 430 464
ZYSK ( STRATA ) NETTO 1987 1647 470 415
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 328 2994 78 755
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -4666 -13572 -1104 -3421
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 1631 7067 386 1781
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM -2707 -3691 -641 -930
SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 124172 121508 29139 27510
AKTYWA TRWAŁE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 72504 66100 17015 14966
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ( KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO
2011 )
25772 24982 6048 5656
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 5077 5140 1191 1164
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 12675 13739 2974 3111
KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 98400 96526 23092 21854
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011
)
30562 30562 7172 6919
LICZBA AKCJI (SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 30561977 30561977 30561977 30561977
ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,07 0,06 0,02 0,02
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 3,220 3,158 0,756 0,715