Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ogólna liczba akcji na ZWZ: 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych).

Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ:

1. Cormay AG – liczba głosów 3.359.358 akcji, co stanowiło 81,14 %
głosów na ZWZ i daje prawo do 11.64 % w ogólnej liczbie głosów.

2. Tomasz Tuora – liczba głosów 603.500 akcji, co stanowiło 14,58 %
głosów na ZWZ i daje prawo do 2,09 % w ogólnej liczbie głosów.