Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka) informuje, że powziął w dniu 18 sierpnia 2011 r. informację, iż w ramach Działania 1.4 – Wsparcie projektów celowych – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyznane zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników”.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 6.623.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Przedmiotowa dotacja dotyczy posiadanej przez PZ CORMAY S.A. rewolucyjnej na skalę światową technologii do badań diagnostycznych. Emitent informował o istotności w/w technologii dla przyszłych przychodów oraz ochronie patentowej w Raportach Bieżących nr 11/2011 i 23/2011.

Analizator biochemiczny, który jest przedmiotem uzyskanej dotacji z POIG Działanie 1.4, jest obecnie w fazie badań przemysłowych. Wszystkie dotychczasowe badania w pełni potwierdzają pierwotne założenia co do rewolucyjności powstającego urządzenia na skalę światową. Chodzi w szczególności o istotnie lepsze parametry względem aktualnie obecnych na rynku urządzeń w zakresie szybkości działania, rozmiaru urządzeń, kosztu zakupu i eksploatacji, powtarzalności i liniowości wyników, wielkości wymaganej próbki (do wykonania pełnego spektrum badań wystarczy 1 kropla krwi).

W oparciu o wyżej wymienione przewagi konkurencyjne Zarząd PZ CORMAY S.A. spodziewa się:
– rewolucyjnych zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej poprzez wyznaczenie nowych standardów dla urządzeń diagnostycznych i przebiegu procesu pozyskiwania próbki krwi do testów,
– utworzenia nowego segmentu rynku w skali światowej poprzez udostępnienie możliwości wykonywania pełnego spektrum badań indywidualnie lub w gabinecie lekarskim (rewolucyjna zmiana w zakresie Point of Care Testing).

Innowacyjną technologię wykonywania badań, która zdobyła uznanie instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Emitent zamierza wykorzystać również w zakresie badań immunologicznych i genetycznych. Na podstawie przedmiotowej rewolucyjnej platformy diagnostycznej PZ CORMAY S.A. zamierza zbudować cały typoszereg innowacyjnych urządzeń diagnostycznych.