WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW .TOWARÓW I USŁUG 39 038,00 30 847,00 9 840,00 7 704,00
II. ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 614,00 2 956,00 1 667,00 738,00
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 5 502,00 3 446,00 1 387,00 861,00
IV. ZYSK ( STRATA ) NETTO 5 237,00 3 146,00 1 320,00 786,00
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 464,00 -7 041,00 1 629,00 -1 758,00
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -14 284,00 -6 667,00 -3 600,00 -1 665,00
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 4 729,00 5 524,00 1 192,00 1 380,00
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM -3 091,00 -8 184,00 -779,00 -2 044,00
IX. SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 96 478,00 85 065,00 24 201,00 21 479,00
X. AKTYWA TRWAŁE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 34 857,00 23 509,00 8 744,00 5 936,00
XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ( KONIEC
PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU
OBROTOWEGO 2010 )
19 585,00 18 615,00 4 913,00 4 700,00
XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ( KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010
)
4 594,00 5 633,00 1 152,00 1 422,00
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO
2010 )
14 991,00 12 982,00 3 760,00 3 278,00
XIV. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 76 893,00 66 450,00 19 288,00 16 779,00
XV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC
PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU
OBROTOWEGO 2010 )
28 862,00 24 862,00 7 240,00 6 278,00
XVI. LICZBA AKCJI (SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 28 861 977,00 24 861 977,00 28 861 977,00 24 861 977,00
XVII. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,18 0,14 0,05 0,03
XVIII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 2,66 2,16 0,67 0,52
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW .TOWARÓW I USŁUG 19 733,00 17 748,00 4 974,00 4 432,00
XX. ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 626,00 1 340,00 410,00 335,00
XXI. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 1 840,00 1 630,00 464,00 407,00
XXII. ZYSK ( STRATA ) NETTO 1 647,00 1 364,00 415,00 341,00
XXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 994,00 -1 348,00 755,00 -337,00
XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -13 752,00 -10 720,00 -3 466,00 -2 677,00
XXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 7 067,00 3 921,00 1 781,00 979,00
XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM -3 691,00 -8 147,00 -930,00 -2 035,00
XXVII. SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 83 333,00 73 426,00 20 903,00 18 541,00
XXVIII. AKTYWA TRWAŁE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 38 614,00 27 556,00 9 686,00 6 958,00
XXIX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ( KONIEC
PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU
OBROTOWEGO 2010 )
12 346,00 9 319,00 3 097,00 2 353,00
XXX. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ( KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010
)
91,00 181,00 23,00 46,00
XXXI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA
BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO
2010 )
9 570,00 6 441,00 2 401,00 1 626,00
XXXII. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 70 987,00 64 107,00 17 806,00 16 187,00
XXXIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC
PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU
OBROTOWEGO 2010 )
28 862,00 24 862,00 7 240,00 6 278,00
XXXIV. LICZBA AKCJI (SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 28 861 977,00 24 861 977,00 28 861 977,00 24 861 977,00
XXXV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,06 0,06 0,02 0,01
XXXVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 2,46 2,11 0,62 0,51

-Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego

bilansu ( skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej )

prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego 30-06-2011

/koniec poprzedniego roku obrotowego 31-12-2010-Wybrane dane

finansowe ze skróconego bilansu ( skróconego sprawozdania z sytuacji

finansowej )prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego

30-06-2011 / koniec poprzedniego roku obrotowego 31-12-2010

W przypadku prezentowania wybranych danych
finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te
należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co
należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce
prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Zawartość raportu:
2011_PZ_CORMAY GK raport z przeglądu.pdf
2011_PZ_CORMAY_SA raport z przeglądu.pdf

Oswiadczenie_Zarzadu_01_2011.pdf

Oswiadczenie_Zarzadu_02_2011.pdf

Sprawozdanie skonsolidowane zawierajace skrocone sprawozdanie jednostkowe 30 06 2011.pdf


Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2011 6.pdf