Transakcje podmiotów powiązanych

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że:

1/ w dniu 16 lutego 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy CORMAY AG w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w którym CORMAY AG informuje, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym, w dniu 10 lutego 2012 r. dokonał sprzedaży 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Spółki po średniej cenie 16,00 (szesnaście) zł za akcję. Ponadto w wyniku transakcji w dniach sesyjnych 10 oraz 13 lutego 2012 r. zawartych na rynku regulowanym TT Management dokonał sprzedaży 109.000 (sto dziewięć tysięcy) akcji Spółki po 16,17 (szesnaście 17/100) zł za akcję.
Zgodnie z wyżej opisanymi zawiadomieniami, CORMAY AG informuje, iż:
Przed w/w transakcją CORMAY AG posiadał bezpośrednio i pośrednio przez TT Management Sp. z. o. o. (TT Management Sp. z o. o. posiadał 109.000 akcji) 7.231.161 akcji, stanowiących 23,66% w kapitale zakładowym, z których przysługiwało prawo do 7.231.161 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 23,66% ogólnej liczby głosów.
Po w/w transakcji CORMAY AG posiada 6.722.161 akcji, stanowiących 21,99% w kapitale zakładowym, z których przysługuje prawo do 6.722.161 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 21,99% ogólnej liczby głosów.
CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących 97,14 kapitału zakładowego CORMAY AG. Ponadto, Cormay AG posiada 100% udziałów w TT Management sp. z o.o.

2/ Dnia 16 lutego 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło również zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, iż w wyniku wyżej opisanej transakcji zmianie uległ jego stan posiadania, jako że CORMAY AG jest podmiotem przez niego kontrolowanym. Ponadto, Cormay AG posiada 100% udziałów w TT Management sp. z o.o.
Przed w/w transakcją Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi (CORMAY AG i TT Manangement Sp. z o. o.) posiadał 7.835.661 akcji, stanowiących 25,64% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługiwało 7.835.661 głosów na Wlanym Zgromadzeniu, co stanowiło 25,64% ogólnej liczby głosów.
Po w/w transakcji Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada 7.326.661 akcji, stanowiących 23,97% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 7.326.661 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,97% ogólnej liczby głosów.
3/ W dniu 17 lutego 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora, informującego, że w wyniku zawartej poza rynkiem regulowanym umowy darowizny z dnia 13 lutego 2012 r., zawartej w Łomiankach zbył (darował) 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, których wartość określa się na 16,28 za jedną akcję (na podstawie średniego kursu akcji Spółki w dniu dokonania czynności).
Przed w/w zdarzeniem Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiadał 7.326.661 akcji, stanowiących 23,97% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługiwało 7.326.661 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 23,97% ogólnej liczby głosów.
Po w/w zdarzeniu Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada 7.226.661 akcji, stanowiących 23,64% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 7.226.661 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,64% ogólnej liczby głosów.
4/ W dniu 17 lutego 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Barbary Tuora-Wysockiej, iż w dniu 13 lutego 2012 r. w wyniku transakcji na rynku regulowanym Pani Barbara Tuora-Wysocka, będąca Członkiem Zarządu Spółki sprzedała 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji Spółki po średniej cenie 16,13 zł każda.