WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 90027 61940 21745 15468
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 12767 5098 3084 1273
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 12051 6191 2911 1546
IV. ZYSK ( STRATA ) NETTO 14008 6130 3383 1531
V. CAŁKOWITY DOCHÓD NETTO 14113 6130 3409 1531
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2334 -9747 564 -2434
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -35041 -9035 -8464 -2256
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁANOŚCI FINANSOWEJ 38687 23171 9344 5786
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM 5980 4389 1444 1096
X. SUMA BILANSOWA 159660 85065 36148 21479
XI. AKTYWA TRWAŁE 74215 23509 16803 5936
XII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 52297 18615 11840 4700
XIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 26853 5633 6080 1422
XIV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 25444 12982 5761 3278
XV. KAPITAŁ WŁASNY 107363 66450 24308 16779
XVI. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY 30562 24862 6919 6278
XVII. LICZBA AKCJI (SZT) 30561977 24861977 30561977 24861977
XVIII. ZYSK( STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,458 0,247 0,111 0,062
XIX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 3,513 2,673 0,795 0,675
Raport powinien zostać przekazany do Komisji
Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo
MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

[Dowiedz się więcej]