WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 25974 19415 6221 4885
II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4188 4017 1003 1011
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 4517 3066 1082 771
IV. ZYSK (STRATA ) NETTO 5946 3136 1424 789
V. CAŁKOWITY DOCHÓD NETTO 5873 3136 1407 789
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1907 -737 -457 -185
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -753 -1030 -180 -259
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ 1937 -2002 464 -504
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -723 -3769 -173 -948
X. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2011) 164481 159660 39524 36148
XI. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 77602 74215 18647 16803
XII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 51270 52297 12320 11840
XIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 32277 26853 7756 6080
XIV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 18993 25444 4564 5761
XV. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 113211 107363 27204 24308
XVI. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 30562 30562 7344 6919
XVII. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 30561977 30561977 30561977 30561977
XVIII. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,195 0,109 0,047 0,027
XIX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 3,704 3,513 0,890 0,795
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 11574 9782 2772 2461
XXI. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 981 866 235 218
XXII. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 1103 1027 264 258
XXIII. ZYSK (STRATA ) NETTO 1700 1111 407 280
XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -498 -2468 -119 -621
XXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -1792 -1040 -429 -262
XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ 1689 467 405 118
XXVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM -601 -3041 -144 -765
XXVIII. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2011) 123806 121508 29750 27510
XXIX. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 68720 66100 16513 14966
XXX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) 25580 24982 6147 5656
XXXI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 5109 5140 1228 1164
XXXII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 12299 13739 2955 3111
XXXIII. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 98226 96526 23603 21854
XXXIV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 30562 30562 7344 6919
XXXV. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 30561977 30561977 30561977 30561977
XXXVI. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,056 0,038 0,013 0,010
XXXVII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) 3,214 3,158 0,772 0,715

[Dowiedz się więcej]