Spółka PZ CORMAY S.A.
złożyła ofertę objęcia 1.500.000 (słownie: milion pięćset tysięcy) sztuk
akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii H o wartości nominalnej
każdej akcji 1 (słownie: jeden) złoty a CORMAY AG przyjął ofertę ich
objęcia. Akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, po cenie
emisyjnej 14,50 zł (słownie: czternaście złotych 50/100) złotych za
akcję.

Przed objęciem akcji CORMAY AG posiadał 4.122.161 akcji, stanowiących
14,28% w kapitale zakładowym i dających prawo do 14,28% głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa
głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego,
stanowiących 8,66% w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do
8,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało CORMAY AG do
22,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po objęciu akcji serii H oraz po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w Sądzie Rejestrowym, CORMAY AG będzie posiadał 5.622.161
akcji, stanowiących 18,39 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało
prawo do 18,39 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo będzie
posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji
będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,18 % w
kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 8,18 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co łącznie uprawniać będzie CORMAY AG do 26,57 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu.

CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora
Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących
97,14 kapitału zakładowego CORMAY AG.

Dnia 10 sierpnia 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło również
zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora w wykonaniu obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej,
informujące, iż w wyniku wyżej opisanego objęcia dokonanego przez CORMAY
AG, będącym podmiotem kontrolowanym przez Pana Tomasza Tuora, doszło do
zmian w jego akcjonariacie, jako że CORMAY AG jest podmiotem przez
niego kontrolowanym.

Przed objęciem akcji serii H przez CORMAY AG Tomasz Tuora wraz z
podmiotami zależnymi posiadał 4.835.661 akcji, stanowiących 16,75% w
kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 16,75% głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa
głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego,
stanowiących 8,66% w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do
8,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora
wraz z podmiotami zależnymi do 25,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po objęciu akcji serii H przez CORMAY AG oraz po rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w Sądzie Rejestrowym, Tomasz Tuora
wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał 6.335.661 akcji,
stanowiących 20,73 % w kapitale zakładowym Spółki, co będzie dawało
prawo do 20,73 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo będzie
posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji
będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,18 % w
kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8,18 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co łącznie uprawnia Tomasza Tuora wraz z podmiotami
zależnymi do 28,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11.08.2011 r. Spółka
zawarła umowę objęcia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o
wartości nominalnej każdej akcji 1 (słownie: jeden) złoty, zawartej z
Panem Michaelem O’Donovan. Akcje zostały objęte w zamian za wkład
pieniężny, po cenie emisyjnej 1 zł (słownie: jeden) za akcję. W związku z
powyższym, ogólna liczba akcji po wpisie uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego do rejestru w Sądzie Rejestrowym (1.500.000 akcji
serii H i 200.000 akcji serii I) będzie wynosić: 30.561.977 (trzydzieści
milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
siedem).