Zarząd PZ CORMAY S.A. informuje, iż w dniu 11
stycznia 2011 r. zawarł z instytutem naukowym z siedzibą na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej umowę dotyczącą komercyjnego wykorzystania
wynalazków. Umowa reguluje przede wszystkim kwestie związane z
przeniesieniem udziałów w prawach do wynalazków, zarządem wspólnym
prawami stron umowy, zasady korzystania z praw, rozporządzania udziałem w
prawie lub jego częścią przez daną stronę oraz wielkości ponoszonych
przez strony nakładów związanych z prawami.

Z przeprowadzonych przez Spółkę analiz wynika, iż komercjalizacja nowej
technologii, będącej przedmiotem niniejszego raportu bieżącego,
doprowadzi do:

– rewolucyjnych zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej, w
szczególności w zakresie biochemii, immunologii i badań molekularnych
(85 proc. badań laboratoryjnych na świecie),

– utworzenia nowego segmentu rynku w skali światowej poprzez
udostępnienie możliwości wykonywania pełnego spektrum badań
indywidualnie lub w gabinecie lekarskim (rewolucyjna zmiana w zakresie
Point of Care Testing)

Na chwilę obecną Spółka jest w trakcie ostatniej fazy procesu
patentowego w kraju i za granicą w trybie PCT przed Europejskim Urzędem
Patentowym, co zapewnia ochronę patentową w skali globalnej (142 kraje, w
tym wszystkie należące do OECD). Spółka prowadzi badania przemysłowe
oraz testy w warunkach laboratoryjnych z finalnym efektem w postaci
budowy prototypów urządzeń. Badania i eksperymenty w pełni potwierdzają
założone parametry wynikowe.

[czytaj więcej]