Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A.
przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 18
stycznia 2012 r. Spółka „GANT PM99 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością SOKOŁOWSKA” s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, zależna
od GANT DEVELOPMENT S.A., dokonała spłaty kolejnej części kredytu
udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, co
łącznie wynosi 105 mln zł i jednocześnie przekracza połowę salda
kredytu.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż częściowa spłata kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę
sytuacji finansowej Emitenta.