Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do
publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w
roku obrotowym 2012

[Dowiedz się więcej]