Raport bieżący 4/2022

 

Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała realizację projektu rozbudowy mocy produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych w zakładzie w Gorzycach i wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną Alumetal Poland sp. z o.o. (dalej: spółka zależna) wydatków inwestycyjnych w wysokości maksymalnej 12 500 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto na zasadach i warunkach uzgodnionych przez Zarząd spółki zależnej.

Projekt zakłada rozbudowę linii produkcyjnych zakładu w Gorzycach w zakresie produkcji tzw. stopów wstępnych, co zwiększy zdolności produkcyjne Grupy w tym obszarze o 30% i w konsekwencji przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych całej Grupy Alumetal o 2,5%.

Stopy wstępne to wyroby charakteryzujące się wśród produktów Grupy Alumetal ponadprzeciętną wartością dodaną. Produkty te w dużej mierze kierowane są do innych segmentów klientów niż przemysł motoryzacyjny, więc zwiększenie ich produkcji i sprzedaży będzie kolejnym krokiem w dywersyfikacji struktury sprzedażowej Grupy Alumetal.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023 w ramach obowiązującego zezwolenia strefowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej co oznacza, że spółce zależnej przysługiwać będzie ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Projekt będzie finansowany ze środków własnych spółki zależnej.