Raport bieżący 34/2022

 

W związku z faktem, że:

– Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alumetal S.A. (dalej: „Spółka”) za rok obrotowy 2021 wykazało osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w wysokości 26.175 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i zostało zatwierdzone uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 roku;

– Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres zakończony 30 czerwca 2022 roku, sporządzone 7 listopada 2022 roku („Sprawozdanie Finansowe”), zbadane przez biegłego rewidenta, który w dniu 7 listopada 2022 roku sporządził sprawozdanie z badania, wykazało zysk netto Spółki w wysokości 103.424 tys. zł (słownie: sto trzy miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);

– W Spółce nie występują niepokryte straty ani akcje własne, jak również kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki;

– W dniu 7 października 2022 roku Zarząd Spółki podjął warunkową uchwałę w przedmiocie zamiaru i warunków wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022;

– ING Bank Śląski S.A. finansujący Spółkę wyraził zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022;

 

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 listopada 2022 roku podjął uchwałę w przedmiocie wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 (dalej: „Zaliczka”) w kwocie 3,30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie 51 593 147,10 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy).

 

Zarząd Spółki postanowił, iż uprawnionymi do Zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 23 grudnia 2022 roku, natomiast wypłata Zaliczki nastąpi w dniu 29 grudnia 2022 roku. Wypłatą Zaliczki objętych będzie 15 634 287 akcji Spółki.

 

Zarząd Spółki oświadcza, że Zaliczka zostanie wypłacona w całości z kwoty zysku Spółki wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym oraz że nie przekracza połowy zysku osiągniętego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 roku, wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022, w kwocie 3,30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) na jedną akcję, tym samym akceptując treść ww. uchwały Zarządu Spółki.

 

Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki o planowanej wypłacie Zaliczki co najmniej na cztery tygodnie przed datą wypłaty, podając dzień na który zostało sporządzone Sprawozdanie Finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki oraz dzień wypłaty zaliczkowej dywidendy.

 

Wypłata Zaliczki wpisuje się w realizację polityki dywidendowej Spółki, umożliwiając jednocześnie wcześniejszą dystrybucję części zysków Spółki dla akcjonariuszy.