Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając na
podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu
12.03.2012r Zarząd TIM SA podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania
Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TIM SA wypłatę
dywidendy w wysokości 0,40 zł ( słownie: czterdzieści groszy ) brutto na
jedną akcję.