Raport bieżący 14/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że na podstawie wyniku testu na utratę wartości aktywów trwałych segmentu produkcyjnego Grupy, w dniu 26 kwietnia 2023 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości 127,5 mln zł. Dokonanie tego odpisu ma charakter jednorazowy i wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok poprzez zmniejszenie wyniku operacyjnego Grupy o kwotę dokonanego odpisu. Przedmiotowy odpis aktualizujący ma charakter niepieniężny i nie ma wpływu na sytuację płynnościową Emitenta i jego Grupy. Odpis wynika z niższych od prognozowanych w ubiegłych okresach przyszłych przepływów pieniężnych segmentu produkcji, opartych na ocenie oczekiwanych wyników w świetle obecnych i przewidywanych warunków rynkowych. Zaktualizowana prognoza uwzględnia w szczególności takie czynniki zewnętrzne jak: kształtowanie się cen jednostkowych rękawic jednorazowych oraz nadpodaż rękawic na rynkach światowych.

Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2022 są weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższa kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2022 r., zgodnie z raportem bieżącym nr 13/2023 z 26 kwietnia 2023 r. zostanie przekazany w dniu 2 maja 2023 r.