Raport bieżący 4/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że na dzień bilansowy 31.12.2023 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego w pełnej wysokości na grę pod roboczym Edifice w wysokości 218.896,56 zł oraz wartości firmy w kwocie 23.643.627,40 zł.

Edifice to produkcja z 2019 roku w spółce Gamedust sp. z o.o., co do której po etapie prototypowania, do dnia dokonania odpisu nie podjęto decyzji o kontynuacji prac.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Spółka w trakcie audytu przeprowadziła na dzień bilansowy test na utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy powstałej w wyniku połączenia spółek Gamedust S.A. ze spółką Gamedust sp. z o.o. W wyniku testu Spółka uznaje, że zaszła trwała utrata wartości aktywów w postaci gier wyprodukowanych jeszcze przez spółkę Gamedust Sp. z o.o., które miały swoją premierę przed rokiem 2021 oraz narzędzie oparte o sztuczną inteligencję (AI). Emitent zaznacza, iż wszystkie gry, o których mowa (z wyjątkiem gry Spuds Unearthed), jeszcze przed połączeniem spółek, zwróciły koszty produkcji i wypracowały zyski. Natomiast część wartości firmy, jaka przypada na wartość znaku towarowego oraz know-how nie utraciła trwale zdolności do wypracowywania przychodów, rozumianych jako przychody z przyszłych gier.

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odpis aktualizacyjny będzie miał ujemny wpływ na wynik netto Spółki za rok 2023.