Uchwała Nr 683/2011

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego

na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G

spółki PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do
obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.736.197
(jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt
siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki

PZ CORMAY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 czerwca 2011 r. w trybie

zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki

PZ CORMAY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem

dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1
czerwca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
„PLCMRAY00029”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Dowiedz się więcej]