Raport bieżący 9/2021

 

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z pozn. zm.) informuje o uchwaleniu w dniu 30 listopada 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy za rok 2020/2021, w kwocie 16 143 195,00 zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych). Wypłatą dywidendy objętych jest 16 143 195 sztuk akcji Emitenta. Dzień dywidendy został ustalony na 8 grudnia 2021 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku.