Raport bieżący 43/2022

 

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z pózn. zm.) informuje o uchwaleniu w dniu 15 grudnia 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy za rok 2021/2022, w ogólnej kwocie 20 234 555 zł, co stanowi 1,25 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy. Ogólna kwota dywidendy zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki, które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy (skup akcji własnych). Wypłatą dywidendy objętych jest 16 187 644 sztuk akcji Emitenta, z zastrzeżeniem, że dywidendą nie zostaną objęte akcje własne będące w posiadaniu Spółki na dzień dywidendy (skup akcji własnych). Dzień dywidendy został ustalony na 29 grudnia 2022 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 stycznia 2023 roku.