Raport bieżący 6/2024

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent) informuje o uchwaleniu w dniu 6 marca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy za rok 2022/2023, w kwocie 31 654 422,00 zł, co stanowi 2,00 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 360 433 akcji własnych nabytych przez Emitenta w ramach programu skupu akcji własnych). Wypłatą dywidendy objętych jest 15 827 211 akcji Emitenta. Dzień dywidendy został ustalony na 15 marca 2024 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 kwietnia 2024 roku.