Raport bieżący z plikiem 16/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 15
czerwca 2012r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o
dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze
Przedsiębiorców wszystkich zmian Statutu Spółki powziętych na mocy
uchwał Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 28 maja 2012 roku
oraz tekstu jednolitego Statutu przyjętego Uchwałą nr 28/WZA/2012
Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.05.2012r.

W załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w brzmieniu obowiązującym po WZA z dnia 28.05.2012r.