Raport bieżący z plikiem 17/2012

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza
podjęła w dniu 6 lipca 2012r. uchwałę dotyczącą celów emisyjnych
opublikowanych w roku 2007 w Prospekcie Emisyjnym akcji serii D
ELEKTROTIM S.A.

Zarząd Spółki dokonał podsumowania stopnia wykorzystania środków pozyskanych przez ELEKTROTIM S.A. przy IPO.

Mając na uwadze cele, dla których została przeprowadzona procedura
upubliczniania akcji ELEKTROTIM S.A. oraz dotychczas podjęte w tym
przedmiocie Uchwały Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu
Spółki, podjęła uchwałę o zakończeniu wszystkich projektów objętych
celami inwestycyjnymi z wykorzystaniem środków pozyskanych przez
ELEKTROTIM S.A. w ofercie publicznej akcji serii D.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje tabelaryczne
zestawienie realizacji celów emisyjnych wraz z informacją o wartości
środków finansowych przeznaczonych na dany projekt.