Raport bieżący 18/2012

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w
dniu 11.07.2012r. umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i
Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem
jest przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury dla potrzeb
stacji bazowej Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej w m.
Białobrzegi.

Roboty zaplanowane są do wykonania do dnia 25.03.2014r.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót wynosi 7 311 120,00 zł
(słownie: siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy sto dwadzieścia
złotych) brutto.

Umowa ta nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.
44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
jednakże Zarząd podaje fakt jej zawarcia do publicznej wiadomości z
uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w
przyszłości.