ELEKTROTIM SA zawarcie umów z TAURON Dystrybucja SA

Raport bieżący 19/2012

Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12
miesięcy zawarł z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 15 umów
na łączną kwotę netto 8 841 506,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset
czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześć złotych 54/100), co stanowi
podstawę do przekazania niniejszego raportu ze względu na kryterium
wielkości kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (zawarte umowy przekraczają
łącznie 10% kapitałów własnych Spółki).

Ostatnio zawartą umową z tym samym podmiotem była umowa, otrzymana w
dniu 12.07.2012r., podpisana w dniu 11.07.2012r., której przedmiotem
jest „Rozbudowa Stacji 110/20 kV PRZYBKÓW”. Wartość ryczałtowa
przedmiotu ww. umowy wynosi 749.00,00 zł netto (słownie: siedemset
czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Termin zakończenia przez
ELEKTROTIM S.A. robót w ramach ww. umowy ustalony został na dzień 14
grudnia 2012r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje
informacje określone w § 9 pkt. 5) – kary umowne – w odniesieniu do
umowy o największej wartości, tj. umowy zwartej w dniu 30.03.2012r. na
wykonanie zadania „Stacja Dwory – przebudowa rozdzielni 110 kV” na kwotę
2 805 168,54 zł netto (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy sto
sześćdziesiąt osiem złotych 54/100). Na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają
stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
ELEKTROTIM S.A. zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w
wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia
umownego netto za każdy dzień zwłoki, b) za opóźnienie lub zwłokę w
usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub
rękojmi w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy 10% wynagrodzenia.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest łączna wartość
wszystkich umów, zawartych z TAURON Dystrybucja S.A. w okresie
ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM
S.A.