Treść uchwał pojętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.05.2012r.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 28 maja 2012r. wraz z liczbą akcji, z
których oddano ważne głosy.

Uchwaly_podjete_na_WZA_28-05-2012.pdf