Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż 28 maja 2012r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy
dla akcjonariuszy kwotę 9.959.159,00 zł (słownie: dziewięć milionów
dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć
złotych), tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są
Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 12 czerwca
2012r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w
terminie do dnia 29 czerwca 2012r. (termin wypłaty dywidendy). Łączna
liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.959.159 akcji.