Powołanie członków do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
działając na podstawie § 28, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 22,
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
niniejszym informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A.
powołało w dniu 28 maja 2012 roku następujące osoby do składu Rady
Nadzorczej Spółki:

1. Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej

2. Mateusz Rodzynkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu Zarząd przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób
wchodzących w skład Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. (opis posiadanego
wykształcenia, kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska oraz
informację o długości kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej).

informacje_o_czlonkach_RN.pdf