Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. w uzupełnieniu raportu nr 20/2012 z dnia 18.07.2012r. przekazuje nową treść przedmiotowego raportu uzupełnioną o cenę za 1 akcję oraz za pakiet akcji łącznie.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu 18.07.2012r. umowy, nabył 1.202.074 (jeden milion dwieście dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) akcji spółki ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszkowie Gdańskim.

Nabyte akcje mają wartość nominalną 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
Nabyte akcje stanowią 69,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki ZEUS S.A.
Nabyte akcje stanowią 69,53% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.
Cena za 1 akcję wynosi 4,54 zł. Łącznie za cały pakiet akcji 5 457 415,96 zł

Zarząd ELEKTROTIM S.A. traktuje niniejszą transakcję jako inwestycję długoterminową.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. bierze pod uwagę możliwość nabycia powyżej 75% akcji ZEUS S.A. w najbliższej perspektywie.

Nabyte aktywa będą finansowane ze środków własnych ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, że ZEUS S.A. jest Spółką, której główny przedmiot działalności to świadczenie usług budownictwa specjalistycznego w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych.

Zakup akcji Spółki ZEUS S.A. pozwoli na realizację strategii Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, dając jednocześnie dodatkowe warunki rozwoju dla ZEUS S.A. w ramach Grupy Kapitałowej.

Nabyte aktywa nie są aktywami o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednakże Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje fakt nabycia akcji ZEUS S.A. do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w przyszłości.