Raport bieżący z plikiem 21/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt.
22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
informuje o powołaniu w dniu 31.07.2012 r. przez Zarząd Spółki Osoby
Zarządzającej – Prokurenta tj. Pani Beaty Wesołowskiej.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pani Beata Wesołowska nie
wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM
S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pani Beata Wesołowska nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS

W załączeniu do raportu Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. przedkłada życiorys zawodowy Prokurenta.