ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 843 75 169 17 716 18 947
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 517 2 229 122 562
Zysk (strata) brutto 943 2 697 223 680
Zysk (strata) netto 1 034 1 892 245 477
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 609 -11 644 -1 564 -2 935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 476 -2 055 -586 -518
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 055 1 033 -2 854 260
Przepływy pieniężne netto, razem -21 140 -12 666 -5 004 -3 193
Aktywa, razem 113 943 139 426 26 739 31 567
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 576 49 485 7 879 11 204
Zobowiązania długoterminowe 347 271 81 61
Zobowiązania krótkoterminowe 28 345 41 745 6 652 9 451
Kapitał własny 80 367 89 941 18 860 20 363
Kapitał zakładowy 9 959 9 959 2 337 2 255
Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 959 159 9 959 159 9 959 159
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,19 0,02 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,19 0,02 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,07 9,03 1,89 2,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,07 9,03 1,89 2,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 1,00 0,70 0,24 0,16