ELEKTROTIM SA nabycie kolejnej puli akcji spółki ZEUS SA

Raport bieżący 22/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia
18.07.2012r., Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w wyniku
zawarcia w dniu 22.08.2012r. kolejnej umowy, nabył 361.648 (trzysta
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem) sztuk akcji
spółki ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, o wartości nominalnej
1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Tym samym ELEKTROTIM S.A. obecnie posiada łącznie 1.563.722 sztuk
akcji spółki ZEUS S.A. i zwiększył swój udział w kapitale zakładowym
spółki ZEUS S.A. z 69,53% do 90,45%.

Posiadane przez ELEKTROTIM S.A. akcje spółki ZEUS S.A. stanowią 90,45% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Nabyte aktywa są finansowane ze środków własnych ELEKTROTIM S.A.

Nabyte aktywa nie są aktywami o znacznej wartości w rozumieniu § 2
ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, jednakże Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje fakt nabycia akcji
ZEUS S.A. do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże
znaczenie dla przychodów Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w przyszłości.