09.05. Warszawa (PAP/ESPI) – Raport bieżący z plikiem 10/2011


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 06 czerwca 2011r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2010, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok
16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy.
18. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki - Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2010r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych- Dariuszowi Połetkowi - z wykonania obowiązków w 2010r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju- Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r..
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2010r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Robertowi Machale - z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Zdzisławowi Gajkowi - z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2010r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wiktorowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mateuszowi Rodzynkiewiczowi - z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z paragrafem 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do dokonywania głosu przez pełnomocnika.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.
Załączniki:
Ogłoszenie WZA ELEKTROTIM SA 6-6-2011.pdf
Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi