Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu
03.11.2011r. powziął wiadomość od Zarządu MAWILUX Sp. z o.o. – spółki
zależnej od ELEKTROTIM S.A. – o podpisaniu, w dniu 02.11.2011r. przez
MAWILUX Sp. z o.o., umowy z Portem Lotniczym Gdynia – Kosakowo Sp. z
o.o.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa
systemu świateł nawigacyjnych oraz instalacji elektroenergetycznej na
lotnisku Gdynia – Kosakowo”. Powyższy zakres prac będzie obejmował
dokumentację projektową, dostarczenie, zbudowanie i uruchomienie systemu
oświetlenia nawigacyjnego dla drogi startowej DS 13/31 i drogi
kołowania DK G znaków pionowych i instalacji elektroenergetycznej w
odpowiednim zakresie rzeczowym.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
7.338.169,36 zł brutto (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści
osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 36/100).

Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy: lipiec 2012 roku.

Umowa ta nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 44
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
jednakże Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje fakt jej zawarcia do publicznej
wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów
skonsolidowanych Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w przyszłości.