Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie
§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, informuje iż w związku z zatrudnieniem Pana Dariusza
Kozikowskiego w spółce zależnej Mawilux Sp. z o.o. z siedzibą w Ładach,
podjął uchwałę o odwołaniu w dniu 12 marca 2012r. prokury Panu
Dariuszowi Kozikowskiemu.