Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3, w związku z § 9 pkt. 8 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A.
informuje, iż otrzymał w dniu 14.03.2012r. podpisaną w dniu
09.03.2012r. umowę z Dolnośląską Fabryką Maszyn ZANAM – LEGMET sp. z
o.o., z siedzibą w Polkowicach.

Przedmiotem umowy jest zabudowa maszyn flotacyjnych o numerach MF-211,
MF-212, MF-233, MF-251, MF-252, MF-322 , MF-323 i MF-324 w Rejonie ZWR
Polkowice w ramach zadania inwestycyjnego: „Wymiana maszyn flotacyjnych”
w branży elektrycznej i AKPiA.

Jest to czwarta umowa w ramach tego samego zadania inwestycyjnego zawarta z DFM ZANAM – LEGMET Sp. z o.o.

Wartość przedmiotu ww. umowy to wynagrodzenie ryczałtowe netto w
wysokości 5 879 180,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na dzień: 12.08.2013r.

Mając na uwadze § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd
ELEKTROTIM S.A. informuje również, iż poprzednio zawarł z DFM ZANAM
–LEGMET sp. z o.o. umowy, o których mowa w raporcie bieżącym nr 21/2011 z
dnia 19.07.2011r. oraz w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia
02.12.2011r.

Tym samym w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych z
tym samym Zamawiającym tj. z DFM ZANAM –LEGMET sp. z o.o. wynosi netto
22 030 180,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy
sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

Zgodnie z § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje
informacje określone w § 9 pkt. 5 – kary umowne właściwe dla umowy
zawartej w dniu 09.03.2012r.:

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu zabudowy danej maszyny w wysokości 0,2% wartości tej maszyny za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad (przekroczenie czasu
reakcji) w wysokości 0,01% wartości ryczałtowej umowy za każdą godzinę
opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danej
maszyny w wysokości 0,2% wartości zabudowy tej maszyny, za każdy dzień
opóźnienia

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w
wysokości 0,05% wartości ryczałtowej umowy za każdy dzień opóźnienia,

e) za niezłożenie odpadów przemysłowych w miejscu i/lub terminie wyznaczonym przez Inwestora w wysokości

2 000 zł za każdy dzień opóźnienia

f)za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych związanych z
bezpieczeństwem pracy obowiązujących u Inwestora w wysokości 2.000,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek,

g)odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy.

Zamawiający zastrzegł w umowie prawo do naliczenia Wykonawcy kar w
wysokościach naliczonych Zamawiającemu przez Inwestora z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy z tytułu niewykonania lun nienależytego
wykonania postanowień umowy.

Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający – w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy.

W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje
poniesionej szkody oraz w innych nieprzewidzianych przypadkach, strona
uprawniona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.