WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 709 116 449 45 822 29 080
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 442 5 374 2 764 1 342
III. Zysk (strata) brutto 12 790 5 471 3 089 1 366
IV. Zysk (strata) netto 9 714 3 785 2 346 945
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 774 2 595 187 648
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -897 -5 193 -217 -1 297
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 822 -14 629 -1 165 -3 653
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 945 -17 227 -1 194 -4 302
IX. Aktywa, razem 139 426 121 902 31 567 30 781
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 485 35 316 11 204 8 918
XI. Zobowiązania długoterminowe 271 2 988 61 754
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 745 27 110 9 451 6 845
XIII. Kapitał własny 89 941 86 586 20 363 21 863
XIV. Kapitał zakładowy 9 959 9 848 2 255 2 487
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 848 159 9 959 159 9 848 159
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,98 0,38 0,24 0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,98 0,38 0,24 0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,03 8,79 2,04 2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,03 8,79 2,04 2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,70 0,00 0,18

[Dowiedz się więcej]