Zarząd ELEKTROTIM S.A., zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259),
informuje, iż zamierza złożyć, w ramach ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekt uchwały w sprawie
wypłaty dywidendy za rok 2011.

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w przedmiotowym zakresie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Wniosek Zarządu zakłada podział zysku za rok 2011 w wysokości
7.784.160,42 PLN (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt
cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) poprzez przeznaczenie
całego zysku na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki zamierza również rekomendować Walnemu Zgromadzeniu
podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego w
wysokości 2.174.998,58 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) na
wypłatę dywidendy za rok 2011 dla Akcjonariuszy Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd ELEKTROTIM S.A. będzie wnioskować o
podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł brutto za 1 akcję
ELEKTROTIM S.A.