Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na
podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A.,
art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
na dzień 28 maja 2012r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we
Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny:
sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2011 wraz z opinią biegłego
rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2011, a także z
wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011
wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
oraz oceną pracy Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2011.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2011

17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki –
Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2011r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi
Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w
2011r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi
Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w
2011r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w
2011r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2011r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania
obowiązków w 2011r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w
2011r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków
w 2011r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla
Przewodniczącego oraz dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch
Członków Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana
Mateusza Rodzynkiewicza.

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch,
nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu ELEKTROTIM S.A.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A.

35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
ELEKTROTIM S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 31-34
porządku obrad.

36. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązywania Uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2008 z dnia 17
czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A”

37. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

39. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1
i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

[Dowiedz się więcej]